خدای من این جا سونگ ایل گوک و هان هه جین (سوسانو)

مثل فرشتهفرشتهشدن خدایش خیلی به هم میانقلب

این جا هم که قوربونش برم قلبماچ ایل گوک خوشگل و خوش

تیپمعینک کمان دامول رو داره می کشه 

تو رو خدا نگاهش کنین که چقدر ناز شده من این عکسش و

خییییییییییلی خیییییییییییییییلی دوست دارم امیدوارم شما هم 

خوشتون بیاد که میدونم میادنیشخند 

خب دیگه بسه زیادیتون می شه ١جا هضمش سخته نیشخند

سری بعد هم عکس های توپ با بیوگرافیشو واستون میذارم.

نیاید از دستتون میره ها از ما گفتن بود.ابرو

                        نظر هم یادتون نره !!!